กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

      


นายสุเทพ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) เปิดเผยว่าเนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" คำว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับปีนี้การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ศึกษาทักษะแนวความคิด/การทำงานและการแก้ปัญหารวมทั้งกระบวนการทางด้านวิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและ เสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการทดลองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ภายในงานได้รับ เกียรติจาก นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ที่รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมดังนี้ การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน ของบุญเพ็งไฮโดรฟาร์ม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ สมุนไพรใกล้ตัว รั้วกินได้ โลกและอวกาศ ดินตรีขวดน้ำ การจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยของระดับปฐมวัย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และมีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่ว กัน